Blog Vitální houby

Chaga a alergie

Chaga a alergie

Chaga (Inonotus obliquus) je medicinální houbou, která má své významné postavení hlavně v tradiční medicíně Ruska a východní Evropy. Je to dřevokazná houba patřící mezi choroše, nejvíce se vyskytuje na břízách.

Podobně jako jiné houby má mnoho pozitivních účinků na lidské zdraví. Jedním z nich je i schopnost regulovat činnost imunitního systému. Jsou prokázány imunostimulační, posilující vlivy. Jsou však i nemoci pojící se s imunitním systémem, které vyžadují opak, tedy tlumení v určitém segmentu. Sem patří i alergická onemocnění. Podobně jako ostatní medicinální houby má silný vliv na imunitní systém, díky obsahu betulinu má protirakovinné účinky, působí pozitivně na zažívací soustavu, zvláště pak na žaludek v případě gastritid. Působí též jako antioxidant.

Alergie, hypersenzitivní, přehnané reakce, jsou stále častějším problémem. Nejznámější je typ I, tedy alergie spjatá s tvorbou protilátek ve třídě IgE proti neškodným alergenům. V těchto alergických reakcích hrají významnou roli T pomahačské lymfocyty 2, Th2, které stimulují společně s produkovanými cytokiny (IL-4) B lymfocyty právě k produkci IgE. V případě alergických reakcí je přínosné, pokud dojde k posunu od Th2 reaktivity k Th1, které produkují INF-γ, IL-2.

Je možné, aby výtažek z Chagy dokázal zvrátit tento stav?

Pokusy, které prováděli vědci, měly tuto domněnku potvrdit.  Díky svým zdraví prospěšným účinkům se dostává do povědomí po celém světě, i do toho vědeckého, kdy jsou opakovaně potvrzovány její účinky v laboratořích. Bylo zjištěno, že Chaga moduluje odpověď imunitního systému, je silným antioxidantem, reguluje hladinu cukru a cholesterolu v krvi, je ochranným a léčebným prostředkem na zažívací systém, má i výrazné protirakovinné a protiinfekční účinky. V této studii se vědci rozhodli věnovat imunitnímu systému, resp. vlivu Chagy na hypersenzitivní reakce, alergii. Počty alergiků meziročně stoupají, udává se, že až 1/3  populace je alergická. Nejčastější jsou pak alergie na pyly, prach a také potraviny. Příznaky alergií mohou být mírné, obtěžující, např. výtok z očí, nosu, kopřivka, ale i vážnější v podobě alergického astmatu, popř. i smrtelné, pokud dojde k anafylaxi. Atopická alergie je spojená se zvýšenou aktivitou Th2 subsetu a  produkcí IgE protilátek, které po navázání na receptory, jež přemostí, mastocytů a bazofilů vyvolají degranulaci buněk, tj. tyto uvolní svá granula plná působků vyvolávajících symptomy, např. histaminu, heparinu, chymáza, tyto způsobí např. zvýšení propustnosti cév, stah svalů dýchacích cest, zvýšení sekrece žlázek atd.

Pokusy se prováděly i na myším modelu, tyto byly senzitivizovány ovalbuminem a byl jim podáván extrakt z Chagy v různé síle.

Ukázalo se, že u myší, je možné potlačit tvorbu IgE a IgG2a pomocí podávaného extraktu. Pozitivních výsledků, tedy vedoucích ke snížení alergické odpovědi, bylo dosaženo i v případě in vitro pokusu.

Z výsledků je možné říci, že extrakt z Chagy dokáže modulovat imunitní odpověď tak, aby došlo ke snížení hypersenzitivní reaktivity. Reguluje tvorbu cytokinů, hlavně dochází k snížení tvorby IL-4, a antigen specifických IgE protilátek. Je jasné, že podáváním Chagy je možné ovlivnit průběh alergie, v tomto případě snížit alergickou reaktivitu, omezit příznaky i ochránit před rozvojem anafylaktického šoku.

Chaga, diabetes a krevní lipidy, obezita

V předkládané studii se vědci rozhodli zjistit vliv Chagy na oblast civilizačních nemocí, které se často projevují zvýšenými hodnotami krevního cukru a lipidů. Vyrobili z Chagy vodný extrakt, melaninový komplex. Zjistili, že tento dokáže zvýšit citlivost buněk na působení inzulinu, tato necitlivost je často přítomná u diabetu typu II. Navíc bylo potvrzeno, že extrakt dokáže snížit množství tukové tkáně u obézních myší, které byly krmeny vysokotučnou dietou.

Vědci dále zkoumali, jaké mechanismy jsou zapojeny do těchto účinků. Došlo ke zvýšení aktivit závisejících na fosfatidylinozitol 3-kinázy. Došlo ke zvýšení fosforylace Akt, signální dráha PI3K/Akt, která vede k aktivaci transportérů. Vědci zachytili translokaci glukózových transportérů z cytosolu buňky na jejich povrch, což umožňuje přesun glukózy do buněk. Cukry tak nezůstávají v krvi, cévách, které pak poškozují.

Co se metabolismu tuků týká, zvyšuje se exprese genu pro adiponektin (chrání před rozvojem aterosklerózy, vznikem volných radikálů, snižuje hladinu cukrů, triglyceridů a volných mastných kyselin) a změny v expresi dalších genů souvisejících s lipogenezí.

Je tedy jasné, že extrakt z Chagy je velmi účinný v ovlivnění metabolismu cukrů a tuků, tím snižuje riziko vzniku civilizačních nemocí, aterosklerózy aj.

 

Chaga ochraňuje před komplikacemi diabetu II

Diabetes mellitus II patří mezi metabolická onemocnění, které je spjato se zvýšenou hladinou cukrů v krvi, hyperglykémií, zvýšeným oxidačním stresem.

To s sebou přináší mnoho komplikací v podobě poškození cév, nervových struktur. Nejvíce postiženými orgány pak bývají ledviny a oči.  Diabetes je možné léčit dietou, antidiabetiky, inzulinem.  Je zda však i trend hledat nové možnosti léčby. Tento trend se ubírá cestou zkoumání přírodních substancí. Do hledáčku vědců se dostala i Chaga. Medicinální houby, u níž byly prokázány imunoregulační a protirakovinné účinky, stejně tak antioxidační. Jak je tomu s možností, že by tato houba snižovala hladinu cukru, měla hypoglykemizující účinky se vědci rozhodli osvětlit.

Extrakt z Chagy snižuje špatný cholesterol, hladiny tuků v krvi i cukr. Tím ochraňuje tkáně před poškozením.  Významně byl redukován LDL ve prospěch nárůstu koncentrace HDL. Navíc se prokázalo, že je snížená i produkce prozánětových cytokinů a zvýšila se aktivita enzymů zpracovávajících sacharidy.

V neposlední řadě se pak zkoumal stav slinivky a poškození β-buňky, jež jsou odpovědné za tvorbu inzulinu.  I zde se ukázalo, že má extrakt z Chagy protektivní potenciál.

Je tedy patrné, že extrakt z Chagy ovlivňuje průběh diabetu mnoha mechanismy, komplexně. Jedná se o snížení oxidačního stresu, což sníží poškození tkání, ale i zánětlivou odpověď, která také může tkáně ničit. Zvýší schopnost organismu zpracovat cukry, ovlivní hladinu škodlivých lipidů v krvi, jež jsou jedním z hlavních aktérů v rozvoji aterosklerózy a ochrání slinivku před poškozením.

Chaga a rakovina tlustého střeva

Rakovina tlustého střeva je jednou z nejčastějších rakovin v naší republice. Velkou roli na jejím vzniku hraje špatný životní styl, strava s nedostatkem vlákniny, málo pohybu, obezita. Časná stádia jsou dobře léčitelná, a to pomocí resekce střeva s následnou adjuvantní terapií pro zničení možných zbytkových rakovinných buněk. Pacienti však často přicházejí velmi pozdě a léčba pak selhává. Terapie rakoviny chemo-, i radio-, mají mnoho vedlejších účinků a hledají se tedy další možnosti, jak léčbu zlepšit, omezit nežádoucí účinky, zvýšit účinnost.

K tomuto byly vytvořeny i pokusy užívající Chagu, a to etanolový extrakt, který se přidával ke kultuře buněk rakoviny tlustého střeva.

Výsledky ukázaly, že extrakt dokáže snížit viabilitu, životnost rakovinných buněk a také syntézu DNA.

Je zřejmé, že extrakt z Chagy podporuje snížení aktivity nádorových buněk. Snižuje jejich dělení, tedy i růst nádorové hmoty. Tlumí faktory podporující aktivitu buněčného cyklu, a naopak podporuje faktory zastavující buněčný cyklus, který vede k dělení buněk.

Je zapotřebí ještě více pokusů, hlavně pak in vivo, ale je nezpochybnitelné, že by Chaga mohla být přínosem při protirakovinné léčbě.

 

Chaga a herpetické infekce

Vědci stále objevují další její vlastnosti a účinnost. V této studii se zaměřili na možnost, že by Chaga mohla působit protivirově. Vybrali herpetický virus, jímž je promořena téměř celá populace. Jedná se o DNA virus perzistující v organismu, v nervových gangliích a při oslabení organismu se reaktivuje a dojde k výsevu typických pupenů později nalitých hnisavým obsahem. Toto je provázeno svěděním, bolestivostí. Herpetický virus však může být původcem vážných onemocnění, jako je herpetická meningitida. Není tedy divu, že právě na tento virus se vědci zaměřili. Z Chagy bylo vyrobeno několik subtrakcí získaných různými procedurami a za použití různých solventů ‒ alkoholu, vodu, alkalických látek… následně byly tyto frakce přidávány k buňkám nakaženým herpetickým virem a sledoval se jejich protivirový účinek. Ukázalo se, že extrakty nejsou toxické pro použité buňky, ale co je důležitější mají projektivní vliv na nakažené buňky. Jeden z extraktů v dávce 5 microg/ml dokázal ochránit buňky před cytodestruktivním vlivem herpetického viru. Po působení extraktu nebyla detekována žádná virová DNA v infikovaných buňkách. Nejlepšího efektu bylo dosaženo, pokud se extrakt přidal k buněčné kultuře před nebo hodinu po infikaci.

Výsledky jasně ukázaly, že extrakty z Chagy mají přímé protivirové účinky, zabíjejí virus, ale nepoškozují infikované buňky.

Působení Chagy na kostní dřeň zničenou protinádorovou terapií

Protinádorová léčba v podobě radio- či chemoterapie je často provázena poškozením kostní dřeně, a tím i útlumem krvetvorby. Pacient je anemický, má nedostatek trombocytů i buněk imunitního systému, což jej dělá náchylným k infekcím. S obnovou krvetvorby pomáhají i houby.

V této studii byl použit extrakt z Chagy při chemickými látkami indukovaném poškození kostní dřeně.

Výsledky ukázaly, že u chemicky indukovaného poškození kostní dřeně se situace při podávání Chagy brzy upravuje na téměř výchozí hodnoty, a to co se stýká počtu imunitních, tak krevních buněk, erytrocytů.

Samozřejmě je nutné provést ještě mnohé pokusy, ale tyto výsledky dávají tušit, že by bylo možné  využít extrakt z houby u pacientů, kteří podstoupili protinádorovou léčbu, přinesl by jim úlevu, snížení nežádoucích účinků léčby i zrychlil zotavení a snížit riziko rozvoje infekčních komplikací.

Chaga a rakovina plic

Rakovin všeho druhu totiž přibývá a klasické léčebné postupy jsou zatížené velkým množstvím velmi závažných vedlejších účinků. Totéž platí i u rakoviny plic. Tento typ rakoviny má velkou spojitost s kouřením, ale i nekuřák může onemocnět.

 V prováděném pokusu vědci využili vodný extrakt z Chagy, z nějž byly vytvořeny frakce, metanolová, hexanová, acetátová či toluenová, a buněčnou kulturu složenou z buněk plicní rakoviny, kterou vystavili působení extraktu, a to po dobu 96 hodin. Sledovaným parametrem byla proliferace rakovinných buněk. Tento pokus prokázal, že vodný extrakt z Chagy omezuje proliferaci rakovinných buněk. .

 

Mohlo by Vás zajímat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.